Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad, kortweg MR, is een overlegorgaan waarin ouders en leerkrachten, samen met de schoolleiding, vergaderen over ‘schoolse’ zaken. De MR denkt mee over de ontwikkelingen en beleid van de school. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • Veiligheid en hygiëne in en rond de school;
 • Passend onderwijs;
 • De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage;
 • De begroting van school;
 • De benoeming van een nieuwe schoolbestuurder.

Wie zitten er in de MR?

De MR van CBS Smitshoek bestaat op dit moment uit 8 leden. De helft bestaat uit leden van het leerkrachtenteam die gekozen worden door hun collega’s. In het schooljaar zijn dat:

 • Jolanda de Graaff, secretaris
 • Liesbeth Jonkergouw, eveneens GMR lid
 • Jacovine Hall 
 • Stephanie Engels 

De andere helft van de leden wordt rechtstreeks uit en via verkiezingen door de ouders gekozen. 

 • Richard de Wit (voorzitter)
 • Silvia van der Hoek
 • Cindy Blommensteijn
 • Leon Scheppink

De leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar. Een lid dat moet aftreden, kan zichzelf verkiesbaar stellen voor een tweede termijn.

Waar houdt de MR zich mee bezig?

Een MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat de MR het schoolbestuur advies kan geven. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Zoals bepaald in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
 • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
 • Het schoolreglement.

Beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Uw inbreng hebben wij nodig!

Als MR proberen wij ouders en leerkrachten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, maar dit kan uiteraard niet zonder uw inbreng. Wij stellen het dan ook bijzonder op prijs als u ons informeert over zaken die u bezig houden, zowel positief als negatief. Als het zaken zijn die meer kinderen of ouders raken kunnen we deze onderwerpen in ons overleg met de schoolbestuurder bespreekbaar maken.

Als u vragen heeft of een punt in de MR vergadering aan de orde zou willen stellen, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR of mailen via cbs_smitshoek_mr@pcpobr.nl

In overleg is het mogelijk als ouder een vergadering (gedeeltelijk) bij te wonen als toehoorder of om een bepaald onderwerp toe te lichten aan de leden van de MR. U kunt via het MR mailadres uiterlijk een week voor de vergaderdatum daartoe een verzoek doen.

Wilt u weten wat er besproken wordt op de vergaderingen, dan kunt u hier de notulen lezen.

Vergaderdata
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Stuur gerust een e-mail naar : cbs_smitshoek_mr@pcpobr.nl

 

GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)

Een bestuur met meerdere scholen, zoals PCPO, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle scholen van het bestuur van PCPO. Elke school binnen het bestuur is vertegenwoordigd door een ouder en een leerkracht. Personeelsleden van een school kiezen de personeelsleden die zitting nemen en ouders kiezen de ouders.

Vanuit CBS Smitshoek is Liesbeth Jonkergouw vertegenwoordigd in de GMR.