Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad, kortweg MR, is een overlegorgaan waarin ouders en leerkrachten, samen met de schoolleiding, vergaderen over ‘schoolse’ zaken. De MR denkt mee over de ontwikkelingen en beleid van de school. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • Veiligheid en hygiëne in en rond de school;
 • Passend onderwijs;
 • De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage;
 • De begroting van school;
 • De benoeming van een nieuwe schoolbestuurder.

Wie zitten er in de MR?

De MR van CBS Smitshoek bestaat op dit moment uit 8 leden. De helft bestaat uit leden van het leerkrachtenteam die gekozen worden door hun collega’s. In het schooljaar zijn dat:

 • Jolanda de Graaff, secretaris
 • Liesbeth Jonkergouw, eveneens GMR lid
 • Jacovine Hall 
 • Stephanie Engels 

De andere helft van de leden wordt rechtstreeks uit en via verkiezingen door de ouders gekozen. 

 • Richard de Wit (voorzitter)
 • Leon Scheppink
 • Ferry Straatman
 • Ana Candido

De leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar. Een lid dat moet aftreden, kan zichzelf verkiesbaar stellen voor een tweede termijn.

Waar houdt de MR zich mee bezig?

Een MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat de MR het schoolbestuur advies kan geven. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Zoals bepaald in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
 • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
 • Het schoolreglement.

Beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Uw inbreng hebben wij nodig!

Als MR proberen wij ouders en leerkrachten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, maar dit kan uiteraard niet zonder uw inbreng. Wij stellen het dan ook bijzonder op prijs als u ons informeert over zaken die u bezig houden, zowel positief als negatief. Als het zaken zijn die meer kinderen of ouders raken kunnen we deze onderwerpen in ons overleg met de schoolbestuurder bespreekbaar maken.

Als u vragen heeft of een punt in de MR vergadering aan de orde zou willen stellen, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR of mailen via cbs_smitshoek_mr@pcpobr.nl

In overleg is het mogelijk als ouder een vergadering (gedeeltelijk) bij te wonen als toehoorder of om een bepaald onderwerp toe te lichten aan de leden van de MR. U kunt via het MR mailadres uiterlijk een week voor de vergaderdatum daartoe een verzoek doen.

Wilt u weten wat er besproken wordt op de vergaderingen, dan kunt u hier de notulen lezen.

Vergaderdata
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Stuur gerust een e-mail naar : cbs_smitshoek_mr@pcpobr.nl

De GMR behartigt de belangen van alle leerlingen, ouders en personeelsleden van alle 11 scholen binnen de stichting. Daarmee houdt de GMR zich dus bezig met bovenschoolse zaken waar de MR haar focus heeft op vraagstukken op schoolniveau. Daarmee is de GMR een belangrijke gesprekspartner voor de directeur bestuurder, het bestuursbureau en de Raad van Toezicht. 

De GMR heeft in totaal 12 zetels; 6 voor de oudergeleding (ouders en verzorgers) en 6 voor de personeelsgeleding (leerkrachten en andere medewerkers van PCPOBR). GMR- leden worden, door de leden van de MR-en, in persoon benoemd.

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar, net als de agenda's en notulen. Het vergaderschema en de stukken van de GMR, vind je hier.

Wil je meer informatie over de GMR of heb je interesse om zitting te nemen in de GMR? Klik dan hier voor verdere informatie of neem contact op via gmr@pcpobr.nl